Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN THIJS HENDRIKS TWEEWIELERS

1 Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, reserveringen, bestellingen en overeenkomsten van Thijs Hendriks Tweewielers  zijn bij uitsluiting van eventuele voorwaarden deze Algemene verkoopvoorwaarden ( hierna : Voorwaarden) van toepassing. De voorwaarden zijn via internet te raadplegen.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling of reservering houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventueel nadere overeenkomsten ten behoeve van Thijs Hendriks Tweewielers worden bedongen, worden bedongen ten behoeve van door Thijs Hendriks Tweewielers ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2 Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Thijs Hendriks Tweewielers zijn vrijblijvend. Thijs Hendriks Tweewielers behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Reeds geplaatste orders zullen tegen de oude prijs worden uitgevoerd.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Thijs Hendriks Tweewielers. Thijs Hendriks Tweewielers is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt  Thijs Hendriks Tweewielers dit mee binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 Indien de koper het product zelf afhaalt, komt de overeenkomst tot stand op ons adres op Lepelstraat 17 te Wanroij.

3 Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen..
3.2 Indien een prijs abusievelijk foutief op de site van Thijs Hendriks Tweewielers is vermeld en dit door Thijs Hendriks Tweewielers aan de klant schriftelijk is medegedeeld, heeft de klant het recht de bestelling te annuleren of de bestelling tegen de juiste prijs te laten uitvoeren. Zie tevens Artikel 11.

4 Product
4.1 De door Thijs Hendriks Tweewielers geleverde fietsen zijn volledig afgemonteerd en derhalve gereed voor gebruik.

5 Levering
5.1 Indien uw bestelling op voorraad is streeft Thijs Hendriks Tweewielers ernaar uw bestelling zo spoedig mogelijk te leveren. Indien uw bestelling niet voorradig is zal overleg met de klant plaatsvinden, Thijs Hendriks Tweewielers stelt de klant hiervan per email of telefoon op de hoogte. U kunt er dan voor kiezen de bestelling te annuleren, te wachten of een alternatief product te nemen.

5.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u of gereed zijn voor het ophalen in Wanroij.
5.3 De verzendkosten zullen worden afgerekend tegen het dan geldende tarief. Dit tarief is op de internetsite van Thijs Hendriks Tweewielers vermeld en wordt tevens tijdens het orderproces vermeld.
5.4 Het product kan ook door de koper zelf worden afgehaald in Wanroij. Verzendkosten zijn dan niet van toepassing.

6 Eigendomsvoorbehoud
6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Thijs Hendriks Tweewielers verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering over.

7 Garantie
7.1 De termijnen en voorwaarden zijn altijd gelijk aan die, welke de fabrikant van het betreffende product hanteert. Bij de garantieaanvraag dient een geldig aankoopbewijs te worden overlegd. Garantieclaims worden op ons adres aan de Lepelstraat 17 te Wanroij afgehandeld. Thijs Hendriks Tweewielers vergoedt nooit gemaakte kosten van derden.

8 Reclames en aansprakelijkheid
8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Thijs Hendriks Tweewielers daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Thijs Hendriks Tweewielers de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
8.3 Indien u een verzonden product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 kalenderdagen na aflevering aan Thijs Hendriks te retourneren. De kosten voor retourzendingen komen tegen het dan geldende tarief voor uw rekening.

9 Bestellingen / communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Thijs Hendriks Tweewielers, dan wel tussen Thijs Hendriks Tweewielers en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Thijs Hendriks Tweewielers, is Thijs Hendriks Tweewielers niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Thijs Hendriks Tweewielers.

10 Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Thijs Hendriks Tweewielers in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Thijs Hendriks Tweewielers gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Thijs Hendriks Tweewielers kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11 Disclaimer
11.1 Hoewel bij het gereedmaken van de site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. Thijs Hendriks Tweewielers is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de website.

12 Diversen
12.1 Indien u aan Thijs Hendriks Tweewielers schriftelijk opgave doet van een adres, is Thijs Hendriks gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Thijs Hendriks Tweewielers schriftelijke opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden verzonden.
12.2 Wanneer door Thijs Hendriks Tweewielers gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Thijs Hendriks Tweewielers deze Voorwaarden soepel toepast.
12.3 Indien een (1) of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Thijs Hendriks Tweewielers in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Thijs Hendriks Tweewielers vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
12.4 Thijs Hendriks Tweewielers is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


TerugOpeningstijden

Maandag:  gesloten
Dinsdag:  08.30 - 18.00 uur
Woensdag:  08.30 - 18.00 uur
Donderdag:  08.30 - 18.00 uur
Vrijdag:  08.30 - 18.00 uur
Zaterdag:  08.30 - 16.00 uur
Zondag:  gesloten
 

Wij zijn gesloten op de volgende dagen:
- Koningsdag 27 April
- Bevrijdingsdag 5 Mei
- Hemelvaartsdag


Contactgegevens

Facebook